Een milieubeoordeling, hoe doen we dat?

Een milieubeoordeling, wat is dat?

De milieubeoordeling is het resultaat van een proces dat uit vele stappen bestaat. We lichten de belangrijkste fasen van het proces hieronder toe.

Inzicht krijgen in de gevolgen van de productie, de aankoop en het gebruik

Aan de hand van een milieubeoordeling brengen we de gevolgen van alle onderstaande fasen van een product op het milieu in kaart. We denken daarbij aan: -- De ontginning van grondstoffen -- De materialen en processen die tijdens de productie worden gebruikt -- De verpakking -- De distributie van het product, inclusief transport -- Het gebruik van het product (bijvoorbeeld het wassen van je sportshirt tussen twee trainingen, of elke keer dat je de accu van je elektrische fiets oplaadt) -- Wat er met het product gebeurt aan het einde van zijn levensduur.

Lorem ipsum

STAP 1 - Het wetenschappelijk kader: wat is een milieubeoordeling?

Decathlon evalueert zijn producten met behulp van een levenscyclusanalyse, die alle fasen van het productieproces omvat, van grondstoffenwinning tot productafval. Deze methode, ontstaan in de jaren 1990, wordt continu verbeterd met wetenschappelijke methoden en tools. Sinds 2007 draagt Decathlon actief bij aan de ontwikkeling van deze methoden, met betrokkenheid bij Franse en Europese werkgroepen, waaronder die van de PEF-methode (Product Environmental Footprint) van de Europese Commissie. Dit streven richt zich op het standaardiseren van berekeningsmethoden en benodigde databases voor het bepalen van de milieueffecten van producten.

Lorem ipsum

STAP 2 - Productgegevens: hoe wordt de milieu-impact beoordeeld?

Bij Decathlon worden milieubeoordelingen uitgevoerd tijdens de initiële ontwikkelingsfasen van een nieuw product, te beginnen bij de ontwerpfase. De ingenieurs modelleren de levenscyclus van het product zo nauwkeurig mogelijk. Ze maken daarbij gebruik van verschillende middelen die ze tot hun beschikking hebben: - productspecifieke gegevens (samenstelling, verpakking, enz.) - gegevens uit milieudatabases zoals de Franse Impacts-database of de Europese EF 3.1-database - waarschijnlijke scenario's* die gedefinieerd zijn voor bedrijf of de productcategorie (transport, enz.). *Waarschijnlijke scenario’s: 'wat er meestal gebeurt', bv. transport over zee en wassen op 30° in plaats van 60°.

Lorem ipsum

STAP 3 - Productlevenscyclus modelleren om milieu-impact in te schatten

Lorem ipsum

Om de levenscyclus van een product te modelleren volgt Decathlon de volgende zes fasen, van de grondstofwinning tot het einde van de levensduur.

 • 1.
  Ontginnen/oogsten van grondstoffen en produceren van componenten: In deze fase berekent Decathlon de impact van de grondstoffen van het product, rekening houdend met de productie- of ontginningsprocessen ervan. Daarnaast wordt ook de productie van componenten meegenomen. Hierbij wordt rekening gehouden met de impact van de industriële processen, de hoeveelheid afval en het transport van de productielocaties naar de fabriek van het eindproduct. Voor de productie van broeken wordt in deze fase bijvoorbeeld rekening gehouden met de teelt en oogst van katoen, de industriële processen die een rol spelen bij de transformatie ervan tot een geverfde stof, materiaalverlies en het transport tussen elk van deze fasen.
 • 2.
  Samenstelling van het eindproduct: Deze fase bestaat uit het modelleren van de assemblage van het eindproduct. Voor bepaalde producten, zoals kleding en schoenen, wordt door de productingenieur ook rekening gehouden met productieverliezen (door de massa van het eindproduct te vergroten). Deze maken immers deel uit van de productiecyclus en dus ook van de impact van het product. Als we opnieuw het voorbeeld van een broek nemen, hebben we het hier over de uitstoot die verband houdt met de eindassemblage van de broek, zoals de energie die nodig is om de naden te stikken of de impact van snijafval.
 • 3.
  Verpakking: Bij de berekening van de milieu-impact van het product wordt rekening gehouden met de primaire verpakking (de verpakking waarin het product in de winkel ligt) en secundaire verpakkingen (verpakkingen die worden gebruikt om het product te transporteren en op de markt te brengen, zoals kartonnen dozen).
 • 4.
  Distributie: Hier berekent Decathlon de impact van het transport van het product van de eindassemblagefabriek naar het Europese distributiemagazijn, rekening houdend met verschillende vormen van transport (over zee, over land, door de lucht). Momenteel wordt er bij de milieu-impact van het product nog geen rekening gehouden met het transport tussen de magazijnen en winkels van Decathlon, en ook niet met het vervoer van de klant naar de winkel. Alleen de milieu-impact van de magazijnen en winkels van Decathlon wordt meegenomen in de milieu-impact van het bedrijf.
 • 5.
  Gebruik: In deze fase wordt rekening gehouden met de impact van de meest waarschijnlijke gebruiksscenario's van het product door de consument. Voor kleding beoordelen we bijvoorbeeld de impact van wassen, drogen en strijken van het product, aan de hand van de wasinstructies op het productetiket. Voor een elektronisch product beoordelen we de totale hoeveelheid verbruikte stroom op basis van de voeding van het product wanneer het ingeschakeld en uitgeschakeld is.
 • 6.
  Einde (nuttige) levensduur: In deze fase past Decathlon een scenario toe voor het einde van de levensduur op basis van het type product en elk materiaal waarvan het is gemaakt. Zo kunnen we de recyclingprocessen van de verschillende sectoren modelleren. Deze scenario's zijn gedefinieerd door de Europese Commissie als onderdeel van de PEF-methode en houden rekening met percentages voor recycling, verbranding en het storten van afval.
Lorem ipsum

Geschatte modellen

De milieueffecten van het product worden geschat op basis van levenscyclusmodellen. De huidige modellering houdt nog geen rekening met alle exacte gegevens voor een specifiek product. Daardoor kunnen ze soms iets hoger of lager uitvallen. We beschouwen zowel de PEF-methodologie, die zich richt op 16 indicatoren om de totale milieubelasting te berekenen, als de 'pure' CO2e-voetafdruk van producten.

STAP 4 - Verzamelen van de analyseresultaten

Zodra de levenscyclus van een product gemodelleerd is, hebben Decathlon-ingenieurs toegang tot een schat aan informatie over de milieu-impact van producten.

Lorem ipsum

STAP 5 - De resultaten benutten

Deze levenscyclusanalyses stellen bedrijven in staat om: - Manieren te bepalen om de milieu-impact van producten te verminderen - De resultaten weer te geven om gebruikers te ondersteunen - De milieubeoordeling van het product te integreren in de koolstofvoetafdruk van het bedrijf

Lorem ipsum

Manieren bepalen om de milieu-impact van producten te verminderen

De analyse van de productlevenscyclus stelt ingenieurs in staat om de belangrijkste milieu-effecten en de fasen in de productlevenscyclus met de grootste impact in kaart te brengen. Zo kunnen ze de belangrijkste werkgebieden bepalen om de impact van het product te verminderen. Dankzij de richtlijnen voor ecodesign kunnen ingenieurs manieren vaststellen om de impact van hun producten aanzienlijk te verminderen. Het opstellen van deze richtlijnen is het resultaat van verschillende stappen die ons in staat stellen om acties te identificeren die afgestemd zijn op elk type product, maar ook om een aanzienlijke vermindering van de milieu-impact van onze producten te garanderen.

Meer informatie over onze productontwikkeling
Lorem ipsum
Lorem ipsum

Productimpact versus bedrijfsimpact

De berekening van het CO2e-traject van het bedrijf bestaat uit het berekenen van de impact van producten (grondstoffen, productie, gebruik en einde van de levensduur), hun transport en de impact van de locaties die Decathlon beheert (winkels, magazijnen, productiekantoren en merkwebsites).