Algemene voorwaarden
klantenkaartprogramma
Decathlon Nederland


Bijgewerkt op 21 augustus 2018

Het Klantenkaartprogramma wordt aangeboden door DECATHLON NETHERLANDS BV (Decathlon Nederland);
Arena Boulevard 83-95, 1101DM Amsterdam;
Telefoonnummer: (088) 33 22 888, bereikbaar tussen 9:30 en 17:30 op werkdagen.
Info: www.decathlon.nl/contactpagina
KvK-nummer: 34306686
Btw-identificatienummer: NL8196.897.62.B.01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn. particuliere Klanten (natuurlijke personen) die over een e-mailadres beschikken en aan “sportclubs en –verenigingen” die over een e-mailadres beschikken;

Naar beide types klanten worden hierna genoemd "Klantenkaarthouder", "Sportpashouder" of "Klant". De volgende rechtspersonen zijn uitgesloten:

 • Rechtspersonen naar publiek- en privaatrecht met uitzondering van sportclubs en -verenigingen.

Op vertoon van de Decathlon ‘Klantenkaart’ ofwel ‘Sportpas’ is het Klantenkaartprogramma van toepassing voor elke gedane aankoop:

 • in alle Decathlon winkels in Nederland, in de overzeese gebieden en departementen evenals in alle Europese landen waar het Decathlon merk vertegenwoordigd is (toestand per 29.10.2014): Spanje, België, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Portugal, Polen, Hongarije, Tsjechische Republiek, Roemenië, Rusland, Turkije, Zweden, Bulgarije en Kroatië (hierna de “Winkels”, of indien naar één van die winkels wordt verwezen, de "Winkel").
 • op de website www.decathlon.nl

De Decathlon Klantenkaart is gratis.

Door het gebruik van de Decathlon Klantenkaart erkent de Klant kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden Klantenkaartprogramma Decathlon en die te hebben aanvaard. Deze algemene voorwaarden zijn ook op aanvraag beschikbaar aan bij de klantenserviceafdeling van uw winkel.

Door deelname aan het Klantenkaartprogramma aanvaardt de Klant het ontvangen van elektronische mededelingen die verband houden met de werking van het programma (welkomstbericht, e-voucher, …). Wanneer de Klant deze berichten niet langer wenst te ontvangen, moet hij zich laten uitschrijven uit het klantenkaartprogramma (zie procedure in Artikel 11.2).

De Klant erkent verbonden te zijn aan de Decathlon winkel die hij opgaf bij het aanmaken van zijn klantenkaart. De Klant kan op elk ogenblik beslissen om zijn vaste winkel te wijzigen, in geval van een verhuizing of wanneer er een Decathlon winkel geopend wordt die dichter gelegen is bij zijn woonplaats. Indien de vaste winkel gelegen is in een ander land (dan Nederland) komt een aanvraag tot wijziging overeen met een stilzwijgende aanvaarding van de algemene voorwaarden in dat land. Decathlon Nederland benadrukt dat deze voorwaarden evenals de voordelen van de Decathlon Klantenkaart kunnen verschillen van land tot land. De algemene voorwaarden van het betreffende land zijn in elk geval te verkrijgen op de website van het land in kwestie of bij de klantenserviceafdeling van de betreffende winkels. De Klant die overschakelt naar een winkel in een ander land wordt aangeraden om de voorwaarden door te nemen.

Er wordt gepreciseerd dat Decathlon zich het recht voorhoudt om de vaste winkel van een Klant in Nederland te wijzigen indien blijkt dat deze wijziging voordelig is voor de Klant (voorbeelden: opening van een nieuwe winkel dichterbij de woonplaats van de Klant, uitgebreidere aankoophistoriek bij een andere winkel dan de vaste winkel die de Klant aanvankelijk opgaf, ...).

Dit document bepaalt de voorwaarden voor toepassing van het klantenkaartprogramma van Decathlon Nederland. Volgens deze voorwaarden heeft het klantenkaartprogramma tot doel om de Decathlon Klantenkaart houders te laten genieten van: promoties indien de Klant dit wenst, uitnodigingen voor evenementen of acties die door Decathlon worden georganiseerd. De hierna vernoemde exclusieve diensten (hierna genoemd "de Diensten" van het klantenkaartprogramma). De Decathlon Klantenkaart is in geen geval een betaalmiddel.

4.1 - Inschrijving

De inschrijving als particuliere Klant voor het Decathlon Klantenkaart programma en het aldus verkrijgen van de Decathlon Klantenkaart (of Sportpas) kan op verschillende manieren:

 • De inschrijving kan rechtstreeks gebeuren mits het vervolledigen van het elektronische formulier beschikbaar op één van de "MyCard" stands opgesteld in de Winkel. De definitieve en gepersonaliseerde Decathlon Klantenkaart wordt vervolgens op het einde van de inschrijvingsprocedure aan de Klant overhandigd. De kaart wordt geactiveerd op de dag van de inschrijving.
 • Zich inschrijven kan ook door een elektronisch formulier in te vullen dat beschikbaar is op de website www.decathlon.nl Of zich inschrijven via de mobile app.
 • Sportclubs en verenigingen kunnen zich uitsluitend registreren via de tussenkomst van een medewerker van Decathlon. Na het doorlopen van de registratieprocedure bezorgt laatstgenoemde de Klant een kaartnummer waarmee aan de MyCard stand in de Winkel een definitieve Decathlon Klantenkaart kan worden afgedrukt.

4.2 - Praktische afspraken

De Decathlon Klantenkaart van natuurlijke personen is persoonlijk en op naam gesteld. Per gezin zijn wel verschillende kaarten mogelijk (zelfde naam, zelfde postadres). In dit geval wordt de Klant ervan op de hoogte gebracht dat de voordelen en Diensten verbonden aan het klantenkaartprogramma. (vb. ontvangst van e-vouchers,…) in ontvangst worden genomen door de hoofdklantenkaarthouder. In geval van Sportclubs en Verenigingen is de definitieve kaart bestemd voor de opgegeven vertegenwoordiger(s) van de club of vereniging.

4.3 - Bekrachtiging door Decathlon / Niet naleving van het klantenkaartprogramma

De Klant verklaart dat alle gegevens vermeld op het inschrijvingsformulier exact zijn en is zelf verantwoordelijk voor alle foute, onvolledige of achterhaalde informatie. Elke onvolledige inschrijvingsaanvraag wordt niet in behandeling genomen door Decathlon. In geval van niet-naleving behoudt Decathlon zich het recht voor om elk lopend of toekomstig voordeel voor de Klant op te schorten of te annuleren, evenals om de Decathlon Klantenkaart van de Klant te deactiveren of niet te registreren. Decathlon is niet verplicht hetgeen in dit artikel beschreven te melden aan de Klant. Indien Decathlon constateert dat een Decathlon Klantenkaart gebruikt wordt door een rechtspersoon terwijl de kaart geregistreerd is door een particulier, heeft Decathlon het recht voor om elk lopend of toekomstig voordeel voor de Klant op te schorten of te annuleren, evenals om de Decathlon Klantenkaart van de Klant te deactiveren, waarbij er geen restitutie van Getrouwheidpunten en/of geld plaats zal vinden.

Dankzij de Decathlon Klantenkaart beschikt de Klant over de volgende bijkomende diensten:

 • Wanneer Decathlon of één van zijn leveranciers om redenen van kwaliteit en/of van veiligheid beslist om een artikel uit de verkoop te halen of terug te roepen, behoudt Decathlon de mogelijkheid om elke Klant die houder is van een klantenkaart hier persoonlijk van op de hoogte te brengen (deze dienst wordt voorgesteld voor alle aankopen die werden geregistreerd met de Decathlon Klantenkaart ). Dit gebeurt per e-mail, post of via telefoon. Decathlon is niet aansprakelijk wanneer de gegevens van de Klant niet exact zouden zijn.
 • Omruilen van artikelen aangekocht in de winkel of op de website www.decathlon.nl kan zonder vertoon van kassabon binnen een maximum termijn van 90 dagen na de datum van aankoop (deze dienst wordt aangeboden voor alle aankopen uitsluitend wanneer ze in de Winkel gebeurden en geregistreerd werden met de Decathlon Klantenkaart).
 • De Klant die houder is van een Decathlon Klantenkaart kan tot 2 jaar na aankoopdatum vragen om zijn originele kassabon/factuur opnieuw af te drukken (duplicaat) zonder vertoon van een aankoopbewijs (dienst aangeboden voor alle aankopen in de Winkel en geregistreerd met de Decathlon Klantenkaart , aankopen op de website www.decathlon.nl buiten beschouwing gelaten).
 • Indien de Klant dit wenst en toestemming voor heeft gegeven, kan hij door Decathlon op de hoogte worden gehouden van alle commerciële aanbiedingen en kan hij uitgenodigd worden voor sportieve evenementen. De Klant kan eveneens, indien hij dat wenst en toestemming voor heeft gegeven, op de hoogte worden gehouden door andere onderdelen van de Decathlon groep.. Deze toestemming kan de Klant te allen tijde weer intrekken.

6.1 – Verantwoordelijkheid klant

De Decathlon Klantenkaart is persoonlijk en onoverdraagbaar. Bijgevolg is de Klant als enige verantwoordelijk voor zijn Decathlon kaart en verbindt hij zich ertoe deze te gebruiken conform deze Algemene Voorwaarden Klantenkaartprogramma Decathlon Nederland. De Klant draagt als enige verantwoordelijkheid voor elk eventueel gebruik van zijn gegevens en staat als enige garant voor de vertrouwelijkheid ervan en voor alle gebruik van zijn klantenkaart

In dit opzicht verbindt de klant zich onder meer gehouden:

 • slechts een enkele Decathlon kaart aan te maken op zijn naam en voornaam.
 • de juistheid te garanderen van alle gegevens die aan Decathlon Nederland worden verstrekt bij inschrijving op het klantenkaartprogramma.
 • te verzekeren dat alle gegevens die aan Decathlon Nederland worden meegedeeld (post- en e-mailadres) beveiligd zijn en uitsluitend gebruikt worden door de houder van de klantenkaart
 • de verantwoordelijkheid van Decathlon Nederland op te heffen ingeval van onrechtmatig gebruik door een derde van de voordelen die de Klant verworven heeft in het kader van het klantenkaartprogramma (o.a. e-vouchers, …) alsmede indien Klant vermoed dat de Kaart door derden gebruikt wordt of dat derden toegang tot zijn account kunnen hebben.

Decathlon Nederland in te lichten omtrent het gebruik door onbevoegden van zijn klantenkaartaccount en elke inbreuk op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van zijn identificatiemiddelen, gebruik makend van de contactmogelijkheden beschreven in artikel 9.1

De Klant erkent dat het onrechtmatig gebruik maken van identiteit strafbaar is en tot beboeting leidt, alsook kan leiden tot maatregelen getroffen door Decathlon zoals:

 • intrekking van de Decathlon Klantenkaart (zonder enige vorm van restitutie)
 • stopzetting, opschorting van het klantenkaartprogramma (zonder enige vorm van restitutie)
 • terugbetaling aan Decathlon Nederland van alle door de klant onrechtmatig verkregen bedragen (o.a. via e-vouchers)
 • aangifte van Decathlon Nederland tegen de Klant dan wel privaatrechtelijke maatregel van Decathlon Nederland tegen Klant

Aansprakelijkheid van Decathlon Nederland

Decathlon verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de Klant een optimaal gebruik te verzekeren van de Diensten verbonden aan de Decathlon Klantenkaart. Echter kent Decathlon enkel een inspanningsverplichting om het gebruik van de Klantenkaart, de accounts, punten en e-vouchers correct te laten functioneren.

Decathlon is evenwel in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met het klantenkaartprogramma, meer bepaald in geval van verstrekken van e-vouchers, verbindingsproblemen, afwijkingen, verlies van gegevens, gevallen van overmacht die Decathlon verhinderen om zijn verplichtingen te vervullen (bv: staking van de post, slecht weer …).

Door zich in te schrijven voor het klantenkaartprogramma van Decathlon erkent de Klant kennis te hebben van: de karakteristieken en beperkingen van de technologie eigen aan internet, meer bepaald wat betreft de antwoordtijd om de host-server van de site te raadplegen (om zijn account aan te maken, te raadplegen), de technische performance, de risico’s van onderbreking en algemeen ook van elk risico dat de gegevensoverdracht met zich mee brengt. Decathlon kan bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor (niet beperkende lijst):

 • elke storing van het netwerk die de goede werking van de website hindert
 • verlies van gegevens
 • slechte werking van de software
 • gevolgen van een computervirus, bug, afwijking of defect.

7.1 - Wijzigingen in de persoonlijke gegevens (Bijv. adreswijzigingen)

Elke verandering van het post- of e-mailadres, alsook een naamswijziging moet zo snel mogelijk worden doorgegeven:

 • via de persoonlijke pagina van Decathlon op www.decathlon.nl/account
 • door zich aan te melden op bij de klantenservice afdeling van de dichtstbijzijnde Decathlon winkel en daar het contactformulier van de klantendienst in te vullen (of online contactformulier op www.decathlon.nl, tabblad "contact")
 • per brief aan Decathlon Nederland BV; Arena Boulevard 83-95, 1101DM Amsterdam;

De Klant zorgt ervoor dat alle gegevens die hij meedeelt exact zijn. Hij is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van het verstrekken van foutieve, onvolledige of achterhaalde informatie.

7.2 - Verlies en/of diefstal

Bij verlies of diefstal van de kaart moet de houder zo snel mogelijk de klantenservice op de hoogte brengen via de hierboven beschreven contactmogelijkheden. De kaart zal geannuleerd/geblokkeerd worden en vervangen door een nieuwe.

7.3 - Verwijderen gegevens

Na een periode van 5 jaar waarin er geen activiteit was na de laatste aankoop, worden de gegevens van de Decathlon Klantenkaart houder verwijderd en wordt de kaart geannuleerd.

Elke inbreuk op deze Algemene Voorwaarden of elk frauduleus gebruik door de houder of door derden die de kaart gebruiken voor rekening van de kaarthouder zal onmiddellijk leiden tot intrekking of deactiveren van de kaart.

De Punten die werden verworven via inbreuk op deze Algemene Voorwaarden zullen geannuleerd worden zonder enige vorm van compensatie en zullen leiden tot onmiddellijke terugbetaling aan Decathlon van alle Getrouwheidcheques afkomstig uit het frauduleus gebruik van de kaart.

Decathlon behoudt zich het recht voor om de Klant in rechte te betrekken.

De klantenkaart heeft een geldigheidsduur die gelijk is aan de duur van het Klantenkaart programma van Decathlon Nederland.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door Decathlon gewijzigd worden en worden door de Klant zonder voorbehoud aanvaard. De Klant wordt daarom verzocht om regelmatig de laatste geüpdate versie van de Algemene Voorwaarden door te nemen. Deze zijn permanent te raadplegen via de link "Decathlon.nl/sportpas" die zich op de startpagina van de site bevindt.

10.1 - Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het Klantenkaartprogramma is Decathlon Nederland BV; Arena Boulevard 83-95, 1101DM Amsterdam; KvK-nummer: 34306686.

U kan de Verantwoordelijke bereiken per telefoon (088-3322888) en e-mail (klantenservice@decathlon.nl).

Decathlon Nederland is geregistreerd bij het CPB onder meldingsnummer m1575794.

De persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan andere onderdelen van de Decathlon groep.

De Klant is er tevens van op de hoogte dat Decathlon Nederland door de bevoegde autoriteiten verplicht kan worden om dergelijke gegevens over te dragen, met name op verzoek van de gerechtelijke autoriteit. In alle andere gevallen geeft Decathlon Nederland nooit zonder de toestemming van zijn Klanten persoonsgegevens door aan derden.

10.2 - Verwerkte gegevens

Voor het Klantenkaartprogramma worden de door de Klant tijdens de registratie opgegeven persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens omvatten:

 • de naam en voornaam;
 • zijn adres;
 • zijn e-mailadres;
 • telefoongegevens (vast dan wel mobiel)
 • de beoefende sporten;
 • geboortedatum

Door deel te nemen aan het Klantenkaartprogramma verleent de Klant zijn ondubbelzinnige toestemming tot verwerking van de door hem ingevoerde persoonsgegevens.

10.3 - Doeleinden van de verwerking

De Verantwoordelijke verwerkt ontvangen persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Beheer van de Klantenkaart van de Klant;
 • communicatie met de Klant;
 • het beheer van het profiel van de Gebruiker;
 • het verwerken van bestellingen en andere verzoeken van de Klant;
 • het organiseren van de dienst na verkoop;
 • het voeren van klantenonderzoek (opiniepeilingen, enquêtes, enz.);
 • het makkelijk toegankelijk maken van de website (middels zgn. cookies);
 • na toestemming, voorcommunicatie voor direct marketing doeleinden (zoals een nieuwsbrief).

10.4 - Ontvangers of de categorieën van ontvangers van de gegevens

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van verwerking, en de noodzaak daartoe, aan de volgende ontvangers worden meegedeeld;

 • de Klant zelf;
 • Decathlon

Voormelde ontvangers zullen de ontvangen persoonsgegevens uitsluitend verwerken overeenkomstig dit artikel. De verzamelde persoonsgegevens zullen noch verkocht noch overgedragen worden aan derden, uitgezonderd in de gevallen voorzien in de wet.

10.5 - Recht van toegang, verbetering en verzet

De Klant heeft het recht om kennis te krijgen van:

 • het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens;
 • de concrete doeleinden van deze verwerkingen;
 • de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van;
 • de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

Op verzoek van de Klant kunnen de verwerkte gegevens eveneens in begrijpelijke vorm aan hem worden meegedeeld, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens. Daarnaast heeft de Klant eveneens het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

De inlichtingen worden aan de klant zo snel als mogelijk en ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld.

Onder de omstandigheden heeft de Klant het recht om zich te verzetten tegen de verdere verwerking van persoonsgegevens. Indien het verzet betrekking heeft op persoonsgegevens die worden aangewend met het oog op directe marketing, kan de Klant zich hiertegen kosteloos en zonder enige motivering verzetten.

De Klant kan één of meerdere van zijn rechten vermeld onder dit artikel uit te oefenen middels:

 • een gedagtekend en ondertekend verzoek per post (kopie van een identificatiebewijs bijvoegen) aan Decathlon Netherlands BV; Arena Boulevard 83-95, 1101DM Amsterdam.
 • op gewone vraag bij de klantenservice winkel
 • per email aan: klantenservice@decathlon.nl
 • via het contactformulier van de klantenservice (online op www.decathlon.nl, rubriek “Contact”).

11.1 - Nietigheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig worden/vervallen worden verklaard door toepassing van een wet, reglement of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtspraak, behouden de andere bepalingen hun geldigheid en bereik. Decathlon stelt alles in het werk om de bepaling zo snel mogelijk te vervangen door een geldige bepaling met een bereik dat de afgeschafte bepaling zoveel mogelijk benadert. Door Klant aangedragen wijzigingen hebben enkel werking op het moment dat deze door Decathlon schriftelijk zijn aanvaard.

11.2 - Niet verzaking

Het feit dat één van de Partijen de permanente of tijdelijke toepassing van welke bepaling ook niet heeft geëist, kan geenszins beschouwd worden als het verzaken van deze bepaling.

11.3 - Controle

Decathlon behoudt zich het recht voor om te controleren of voorliggende Algemene Voorwaarden van het Decathlon Klantenkaart programma worden nageleefd.

11.4 - Toepasbaar recht

Decathlon behoudt zich het recht voor om te controleren of voorliggende Algemene Voorwaarden van het Decathlon Klantenkaart programma worden nageleefd.

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

De rechtbank van Amsterdam is bevoegd om uitspraak te doen in een geschil met betrekking tot de Algemene Voorwaarden meer bepaald elk geschil met betrekking tot de geldigheid, uitlegging, uitvoering en/of ontbinding en gevolgen.

Terug naar boven